Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.ReflectionNews.pl
2. Operatorem serwisu jest firma Agencja Reklamowa Reflection z siedzibą w Zamłyniu 51; 32-046 Minoga
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Operator - Agencja Reklamowa Reflection;
Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.ReflectionNews.pl. Serwis ani żaden jego dział nie jest prasą i nie stanowi w szczególności dziennika ani czasopisma w rozumieniu przepisów ustawy Prawo prasowe;
Rzecznik Prasowy - osoba fizyczna lub firma korzystająca z Serwisu przez umieszczanie w nim Materiałów, tj. np. agencja PR, agencja prasowa, redakcja, instytucja publiczna lub inny podmiot umocowany prawnie do dysponowania Materiałami;
Redaktor - osoba fizyczna lub firma korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego Materiałów;
Użytkownik - Rzeczki Prasowy i/lub Redaktor;
Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie;
Regulamin - niniejszy regulamin;
Rejestracja - bezpłatna rejestracja w Serwisie z podaniem następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania i adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail)
4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.
5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
6. Operator lub osoba przez niego upoważniona będzie usuwał z Serwisu Materiały sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
7. Operator nie nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w Materiałach dostępnych w Serwisie.
8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
9. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu problemów technicznych uniemożliwiających, lub utrudniających korzystanie z Serwisu.
10. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą powiadomienia Użytkownika o zmianach przez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.

II. Rejestracja w serwisie
1. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Operatora dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Operatora, w tym organizacji takich działań.
2. Operator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Operatora oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z Serwisu w pełni.
3. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie danych osobowych właściciela zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem Użytkownika, w tym w Serwisie www.ReflectionNews.pl, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy lub Materiałów. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
6. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Operatora dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Operatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Operatorem.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
8. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.
9. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.
10. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
11. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

III. Rzecznik Prasowy - publikacja Materiałów oraz licencja
1. Rzecznik Prasowy jest uprawniony do zamieszczania Materiałów w Serwisie. Zamieszczając Materiał w Serwisie Rzecznik Prasowy potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego treści.
2. Dokonując Rejestracji, jak i zamieszczając Materiał, Rzecznik Prasowy gwarantuje, że posiada prawa do publikacji Materiałów w Serwisie, a także upoważnia Operatora, bez cenzusu czasowego ani terytorialnego, do publikowania w Serwisie jego Materiałów oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów na następujących polach eksploatacji (licencja):
a) wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c) każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie: w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu, poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji, poprzez publikację w prasie, poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight, przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS,
d) wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania. Rzecznik Prasowy udziela Operatorowi w w/w zakresie prawa do sublicencji.
3. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
5. Licencja ma charakter niewyłączny.
6. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
7. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania. Jeżeli umowa sublicencji jest odpłatna, Rzecznikowi Prasowemu przysługuje roszczenie o wypłatę połowy wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora z tytułu zawarcia umowy sublicencji. Wypłata wynagrodzenia należnego Rzecznikowi Prasowemu może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Rzecznika Prasowego prowadzony w banku krajowym. Roszczenie Rzecznika Prasowego staje się wymagalne nie wcześniej niż w dniu, w którym podał Operatorowi we właściwej formie elektronicznej wszystkie dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia oraz do pobrania i rozliczenia związanych z tą wypłatą podatków. Prawo do wynagrodzenia nie dotyczy sublicencji udzielanych w zamian za inne, ekwiwalentne świadczenie niepieniężne.
8. Rzecznik Prasowy może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiału objętej licencją udzieloną Operatorowi również innym podmiotom.
9. Rzecznik Prasowy zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów o charakterze autopromocyjnym (tj. reklamującym usługi własne).
10. Rzecznik Prasowy zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały, z których korzystanie przez Operatora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego ani praw osób trzecich lub Operatora (w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, prawa pokrewnych, prawa własności przemysłowej lub innych). Rzecznik Prasowy gwarantuje, że wszystkie osoby występujące w Materiałach udzieliły Rzecznikowi Prasowemu zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, w tym przez Operatora w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
11. Jeżeli w wyniku publikacji danego Materiału lub innej treści przekazanej przez Rzecznika Prasowego dojdzie do naruszenia praw osób trzecich i w związku z tym osoby trzecie, organy lub instytucje wystąpią przeciwko Operatorowi z żądaniem odszkodowania, zadośćuczynienia lub innymi roszczeniami, ewentualnie gdy Operator poniesie z w/w powodu odpowiedzialność karną, za wykroczenie, administracyjną lub karnoskarbową, Rzecznik Prasowy natychmiast na pierwsze wezwanie w najszerzej dopuszczalny przez prawo sposób przejmie na siebie odpowiedzialność za w/w działania lub zaniechania, oraz faktycznie zwolni Operatora od odpowiedzialności z tytułu wszystkich roszczeń, postępowań lub powództw tych osób i instytucji w szczególności poprzez zapłacenie odszkodowań, zadośćuczynienia, grzywien etc. tak wobec w/w osób, organów lub instytucji jak i wobec Operatora z tytułu poniesionych w związku z opisaną wyżej sytuacją kosztów w postaci opłat sądowych, odszkodowań, grzywien, kosztów pełnomocników procesowych oraz pomocy pozasądowej itp.
12. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Rzecznika Prasowego prawa autorskiego może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od wypłacenia stosownego wynagrodzenia i obciążyć kosztami zadośćuczynienia Rzecznika Prasowego. Operator nie ponosi konsekwencji za błędne podanie przez Licencjodawcę umieszczonych w profilu danych potrzebnych do dokonania przelewu na konto Licencjodawcy.
13. Operator uznaje, że kwoty jakie przeznaczy na roszczenia dla poszczególnych Rzeczników Prasowych będą rozliczane w trybie miesięcznym i proporcjonalnie do ilości udzielonych sublicencji. W wypadku rezygnacji z pobierania wynagrodzenia za udzieloną przez Operatora licencję Użytkownik zobowiązany jest do nadesłania w ciągu miesiąca pisemnej informacji z dokładnymi danymi osobowymi oraz zakresem tej rezygnacji (czasowym bądź obejmującym poszczególne materiały umieszczone w Serwisie).
14. Operator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego Materiału. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Operator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć Materiał, do którego rozpowszechniania Operator wcześniej przystąpił.
15. Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału nie wymaga uzasadnienia.

IV. Redaktor - korzystanie z serwisu
1. Redaktor jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Redaktorowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności:
- zakłada więcej niż jedno konto w Serwisie;
- podaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie,
Operator ma prawo zablokować możliwości pobierania Materiałów z Serwisu lub pozbawić Redaktora możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.
3. Zastosowanie przez Operatora blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie Redaktora nie wymaga uzasadnienia.
4. Operator z zachowaniem prawa autorskiego oraz udzielonych mu licencji publikuje w Serwisie Materiały powierzone, nadesłane lub udostępnione przez Rzeczników Prasowych.
5. Pobieranie Materiałów zawartych w Serwisie możliwe jest tylko dla zarejestrowanych Redaktorów.
6. Materiały pobrane z Serwisu mogą być publikowane na innych stronach internetowych, reprodukowane, przedrukowywane lub powielane pod warunkiem podania źródła, tj:
- w przypadku stron internetowych, plików komputerowych lub innych elektronicznych form komunikacji: poprzez zamieszczenie aktywnego linku do strony głównej serwisu, tj: www.ReflectionNews.pl oraz umieszczenia informacji: Materiał/publikacja/artykuł/zdjęcie/film/dźwięk pochodzi z serwisu www.ReflectionNews.pl
Np.: Artykuł pochodzi z serwisu www.ReflectionNews.pl
- w przypadku innych form komunikacji (nieelektronicznych): poprzez umieszczenie informacji: Materiał/publikacja/artykuł/zdjęcie/film/dźwięk pochodzi z serwisu ReflectionNews.pl

V. Postanowienia końcowe
1. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu można uzyskać pod e-mailem kontakt@ReflectionNews.pl
2. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail kontakt@ReflectionNews.pl
3. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany powyżej.
3. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
4. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.
6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu, w szczególności do wyłączenia części Serwisu, udostępnienia wybranych funkcji Serwisu wybranej grupie Użytkowników lub umożliwienia korzystania z wybranych części Serwisu po dokonaniu opłaty za korzystanie z nich. Wysokość opłat publikowana będzie w Serwisie.